Archive for the 'Јавне набавке' Category

Јавна набавка – музички инструменти – поновљени поступак

Позив за подношење конкурсне документације Конкурсна документација 1.1.2 Одлука о обустави партија 1 и 4 Oбавештење о обустави поступка

Јавна набавка – музички инструменти

ПОЗИВ к. документација 1.1.2 Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ – муз.инструменти 1.1.2 Одлука о обустави партија 1 и 4 Oбавештење о обустави поступка

Измена плана јавних набавки

Одлука о измени плана јавних набавки. Измена плана јавних набавки

Позив за подношење понуда 1.1.2

. Назив наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево Адреса наручиоца: Топлице Милана бр 2., 36000, Краљево Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com Врста наручиоца: Просвета 5.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника: музички инструменти и то: партија 1. пианино-37311000 партија 2. контрабас- 37313900 партија 3. хорна- 37314800. Врста поступка: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добро Критеријуми, елементи критеријума за
детаљније…

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

На основу члана 55. став 1. тачка 2.,  члана 56. члана 57. става 1. и члана 58. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. РС 124/12,14/15 и i 68/15) и  Решења о образовању комисије за јавну набавку дел. број: 190/1 од 01.03.2016. године ЈНМВ 1.1.1-гасно уље екстра лако евро ЕЛ ,  Комисија за јавну набавку, сачињава и
детаљније…

План јавних набавки за 2016. годину

На овом линку можете преузети годишњи план јавних набавки за текућу годину PLAN2016PROSV07101163MSSMKV23022016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МШ “Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел. бр. 888/1 Дана: 25.06.2015. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, услуге закупа пословног простора 1.2.2   1)Назив и адреса наручиоца -МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево -ПИБ
детаљније…

OДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево Дел.број: 636/1 Дана:04.06.2015. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 124/2012 и 14/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 594/1 од 02.06.2015. године, директор МШ „Стеван Мокрањац“, дана 04.06.2015. године, доноси OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку
детаљније…