Archive for фебруар, 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15   Набавка добара–музички инструменти– Предмет јавне набавке обликован у две партије Назив партије Партија 1. један (1)- контрабас Партија 2.   две (2) хармонике   Јавна набавка број ЈН МВ 2/15 Рок предаје понуда 05.03.2015. до 10 часова Јавно отварање понуда, одржаће се:      05.03.2015. до 10:30 часова Укупан број страна конкурсне документације 30
детаљније…

Позив за подношење понуда

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 56. став 1., члана 57. став 1. и члана 60., став 1.т. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/15-музички инструменти  број: 127/1 од 20.02.2015. године, Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи Позив за подношење понуда
детаљније…

Одговор 1

 ПИТАЊЕ ЈНМВ 1/15  Тендерској документацији за набавку Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ, нигде се не помиње како се мења цена после истека важности понуде. Напомињемо да се цене нафтних деривата утврђују одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца  о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово
детаљније…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ   ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ  1/2015 Краљево,  фебруар 2015. године   МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО, Топлице Милана 2 Објавила је ОГЛАС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 1/15    
детаљније…

Позив за подношење понуда

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 56. став 1., члана 57. став 1. и члана 60., став 1.т. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1/15-гасно уље екстра лако евро ЕЛ  број: 75/1 од 06.02.2015. године, Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи   Позив
детаљније…