Archive for март, 2015

Додатна појашњења за ЈН 3/15

Додатна појашњења за ЈН 3/15 1.Potrebne su nam dodatne informacije za sledeće stavke: Trske Vandoren 3 (kutija) – 2 kom Trske Vandoren 3.5 (kutija) – 2 kom Trske Vandoren za sopran klarinet 3 (kutija) – 2 kom Mi smo pretpostavili da Vam trebaju trske za Bb klarinet, veličine 3 i 3.5. Nije nam jasan naziv sopran klarinet (to je Bb
детаљније…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст . 1. тачка 2.и чл.60.ст.1.тач.2.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево; интернет адреса: www.mokranjac-kraljevo.com, позива заинтересована лица да поднесу понуде ради закључивања уговора о јавној набавци добара-евро премијум БМБ 95 за потребе
детаљније…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА   Јавна набавка број ЈН МВ 4/15 Рок предаје понуда 30.03.2015. до 8,30 часова Јавно отварање понуда, одржаће се: 30.03.2015. у 9,00 часова Укупан број страна конкурсне документације 22     Краљево,  март 2015. године                                                                                                               На основу чл.39. и
детаљније…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15- делови и прибор за музичке инструменте     Назив Наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац” Адреса Наручиоца: Топлице Милана 2, 36000 Краљево Интернет страница Наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com Врста Наручиоца: Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале
детаљније…

Измене конкурсне документације 3/15 бр.2.

Измене конкурсне документације 3/15  бр.2. -набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-       На страни 4, 19, 20, 23 и  24. конкурсне документације  бр. 3/15 бр. 205/1 од 10.03.2015. и измене бр. 236/1 од 18.03.2015.  где стоји: trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija ) и  blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23  мења се и гласи: –
детаљније…

Измене и допуне конкурсне документације 3/15

На основу члана 63. и члана 54. ЗЈН („Сл. Гл. бр. 124/12 и 14/15)     Измене и допуне конкурсне документације 3/15 -набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-       На страни 19.  и 20. конкурсне документације  бр. 3/15 ( опис предмета набавке) у табели на стр. 19, додаје се  и komplet žica  za violu Spirocore 23 medium
детаљније…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15 Набавка добара–делови и прибор за музичке инструменте     Јавна набавка број ЈН МВ 3/15 Рок предаје понуда 20.03.2015. у 9:00 часова;   Јавно отварање понуда, одржаће се: 20.03.2015.у  9:30 часова;   Укупан број страна конкурсне документације 27   Краљево, март 2015. године       САДРЖАЈ             На основу чл. 39.
детаљније…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст.1. тачка 2. и чл.60. ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево; интернет адреса: www.mokranjac-kraljevo.com, позива заинтересована лица да поднесу понуде ради закључивања уговора о јавној набавци добара-делови и
детаљније…