Archive for април, 2015

Позив за подношење понуда 2/15

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 56. став 1., члана 57. став 1. и члана 60., став 1.т. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/15-музички инструменти  број: 315/1 од 02.04.2015. године, Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи Позив за подношење понуда
детаљније…